Wprowadzenie do sieci
Wiadomości podstawowe

Z czego składa się sieć?
W swojej działalności człowiek eksploatuje różne sieci, np. kolejową, lotniczą, pocztową, a zwłaszcza drogową. Sieci te służą do transportu ludzi, towarów lub wiadomości. Sieć komputerowa służy do przesyłania (transmisji) informacji, która może mieć charakter multimedialny (składać się z tekstów, obrazów i głosu). Przesyłanie w sieci komputerowej odbywa się z bardzo dużymi szybkościami (przepływnościami), co jest osiągane dzięki zastosowaniu techniki elektronicznej oraz oprogramowania komputerowego i może mieć zasięg od lokalnego do ogólnoświatowego (np. sieć Internet). Informacja w sieci komputerowej, zanim zostanie przesłana do miejsca przeznaczenia, znowu podobnie jak w wypadku innych sieci, jest "pakowana" w pewnego rodzaju "kontenery sieciowe", zwane jednostkami danych (Data Units). W węzłach (na skrzyżowaniach) każdej sieci, także komputerowej, podejmowane są decyzje o dalszej trasie ruchu kontenera sieciowego. W tym miejscu zachęcam do krótkiej analizy rysunku, na którym pokazano podobieństwo sieci komputerowej do innych rodzajów sieci. Uświadomienie sobie tych analogii może ułatwić zrozumienie mechanizmów pracy sieci komputerowej.

Co to jest intersieć?
Intersieć składa się z wielu sieci najczęściej połączonych routerami (routers), pełniących rolę urządzeń kierujących pakiety między sieciami.

Sieci w intersieci mogą być także łączone innymi urządzeniami intersieciowymi, na przykład mostami (bridges). W intersieci każda sieć musi mieć swój unikatowy adres, a w ramach danej sieci - każda stacja sieciowa.

Wyraźnie rozróżniajmy dwa pojęcia: sieć (Network) i intersieć (Internetwork). Pozwoli to uniknąć nieporozumień wynikających z tego, że w języku polskim zarówno sieć, jak i intersieć są nazywane siecią (po prostu intersieć jest większą, bardziej złożoną siecią).

Jak i dlaczego doszło do powstania intersieci?
Z czego składa się intersieć?
Ćwierć wieku temu w pierwszych sieciach komputerowych stosowano duże komputery (Mainframes) oraz podłączone do nich terminale (Terminals). Rozwiązania takie były używane przez amerykańskie firmy IBM (system SNA - Systems Network Architecture) i DEC (system DNA - Digital Network Architecture). Znaczenie tych systemów staje się dzisiaj coraz mniejsze.

Sieci lokalne - LAN (Local Area Networks) - pojawiły się po uruchomieniu masowej produkcji i upowszechnieniu zastosowań komputerów personalnych PC (Personal Computers). Sieci LAN umożliwiały wymianę zbiorów informacji (Files) i komunikatów (Messages) między użytkownikami znajdującymi się na niewielkim obszarze geograficznym, a także wspólne użytkowanie zasobów (Shared Resources), np. serwerów zbiorów (File Servers).

Sieci rozległe - WAN (Wide Area Networks) - łączą ze sobą oddzielne sieci LAN używając do tego celu zwykłych sieci telefonicznych lub innych mediów. W ten sposób sieci WAN łączą ze sobą geograficznie oddalonych użytkowników.

Coraz częściej są stosowane szybkie sieci LAN (High speed LANs) i przełączane intersieci (Switched Internetworks) przede wszystkim dlatego, że - pracując z dużymi przepływnościami - umożliwiają realizację takich zastosowań jak tele- i wideokonferencje.

Można zatem wyróżnić trzy główne przyczyny powstania intersieci:

1. Izolowane sieci LAN uniemożliwiały elektroniczną komunikację użytkowników pracujących w różnych biurach lub wydziałach tej samej instytucji.
2. Powielanie zasobów, rozumiane jako potrzeba dostarczania takich samych modułów sprzętowych i programowych, instalowanych w każdym biurze lub wydziale i posiadających swoje oddzielne zespoły specjalistów.
3. Brak systemu zarządzania siecią, co uniemożliwiałoby centralne zarządzanie siecią i wyszukiwanie uszkodzeń.

Model OSI
Model OSI
Model OSI (Open Systems Interconnection) opisuje sposób przepływu informacji między aplikacjami software'owymi w jednej stacji sieciowej a software'owymi aplikacjami w innej stacji sieciowej przy użyciu kabla sieciowego. Model OSI jest modelem koncepcyjnym, skomponowanym z siedmiu warstw, z których każda opisuje określone funkcje sieciowe. Model został opracowany przez ISO (International Standardization Organization) w 1984 r. i w zasadzie powinien być znany przez każdego, kto zajmuje się sieciami komputerowymi. Model OSI dzieli zadanie przesyłania informacji między stacjami sieciowymi na siedem mniejszych zadań składających się na poszczególne warstwy. Zadanie przypisane każdej warstwie ma charakter autonomiczny i może być implementowane niezależnie.

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 dalej